D’acord amb lo dispost en l’article 7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques amb alló que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’estes dades, UTECAMP, COOP.V., amb CIF: F46838215 vol informar-li que les seues dades de caràcter personal i tota l’informació relacionada hi seràn tractats en un tractament de dades de caràcter personal amb l’única finalitat d’almagasenar-los informàticament i ser utilitzats amb la fi de prestar-li els serveis sol.licitats i enviar-li l’informació relacionada amb la nostra empresa que puga ser del seu interés.

Dades identificatives del responsable: UTECAMP, COOP.V., F46838215, C/CAVALLERS, 26 – 46001 – VALÈNCIA, 963030900, engrupo@engrupo.es

 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal es obligatori per a contactar i rebre informació al voltant dels serveis prestats per UTECAMP, COOP.V. Aiximateix, no facilitar les dades personals sol.licitades o no acceptar la present politica de protecció de dades suposa l’imposibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació del serveis esmentats.

Exactitut i veracitat de les dades facilitades

L’usuari qui envía l’informació a UTECAMP, COOP.V. es l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se UTECAMP.COOP.V. de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garantisen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitut, vigència i autenticitat de les dades facilitades, i es comprometeixen a mantindre-los degudament actualitzats, L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

UTECAMP COOP.V. no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d’elaboració pròpia i de les que done atres fonts, pel que tampoc asumix cap responsabilitat en quant a hipotètics perjudicis que pugueren originar-se per l’us de dita informació. S’exonera UTECAMP COOP. V. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que puguera patir l’usuari com a consecuència d’errades, defectes u omisions en l’informació facilitada per UTECAMP COOP. V. sempre que procedixca de fonts alienes a UTECAMP COOP.V.

Cessió de dades a tercers

UTECAMP COOV.V. no prendrà decisions automatitzades, les dades no es cediràn a tercers excepte en els casos en els que existisca una obligació legal o en els processos de selecció i els tractarem basant-nos en el seu consentiment o execució d’un contracte.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició. Aiximateix els informem de la posibilitat d’exercir els següents drets al voltant de les seues dades personals: dret d’accés, rectificació, supresió u oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat, per a la qual cosa podrá enviar un email a: engrupo@engrupo.es

Ademés, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per tal d’obtindre informació adicional o presentar una reclamació.     

Acceptació i Consentiment

L’usuari declara haber estat informat de les condicions al voltant de la protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de UTECAMP COOP.V. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Politica de Protecció de Dades Personals.

Les dades personals proporcionades es conservaràn mentrestant es mantinga la relació actual, no es solicite la seua supresió per part del interessat o durant 1 any a partir de l’última confirmació d’interés o durant el temps necessari per a cumplir amb les obligacions legals.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLITICA DE PRIVACITAT

UTECAMP COOP.V. es reserva el dret a modificar la present politica per tal d’adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de l’indústria. En eixos suposts, UTECAMP COOP.V. anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Click Me